เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.


คณะกรรมการดำเนินงาน


ดร.ชลกร ตันประภัสร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการ

นางสุดใจ วิริยะบุญ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายประนต แสงไพบูลย์

หัวหน้างานบริการและสิ่งแวดล้อม

นายเกษม ธรรมรังษี

ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม

นายอรุณ วันอารีย์

หัวหน้างานงานปกครอง

นางสาวสุกัญญา มั่นใจ

หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย

นางสาวดวงธิดา ทองแก้ว

ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม-บริการ ระดับปฐมวัย

นางสาวโซติกา คงพริ้ว

หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นางสาวเสาวรส ศรีเจริญ

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ขุโยชิน

ผู้รับผิดชอบงานบัญชี-สำนักงานกลาง

นางสาวสุวรรณี ทองเขียว

ผู้ประสานงานแนะแนวประชาสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียน

นายชูชาติ หุตะเจริญ

ที่ปรึกษางานวิชาการและประกันคุณภาพ

นางปิยนุช พูลทรัพย์

ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย

MR.PETER NOEL EVANS

ที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ