เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.


คณะกรรมการดำเนินงาน


ดร.ชลกร ตันประภัสร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการ

นางสุดใจ วิริยะบุญ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายประนต แสงไพบูลย์

หัวหน้างานบริการและสิ่งแวดล้อม

นายเกษม ธรรมรังษี

หัวหน้างานกิจกรรม

นายอรุณ วันอารีย์

หัวหน้างานงานปกครอง

นางสาวสุกัญญา มั่นใจ

หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย

นางสาวดวงธิดา ทองแก้ว

หัวหน้างานกิจกรรมบริการระดับปฐมวัย

นางสาวโซติกา คงพริ้ว

หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุนิษา ศิลารัตน์

หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา

นางสาวเสาวรส ศรีเจริญ

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ขุโยชิน

หัวหน้างานบัญชี-สำนักงานกลาง

นางสาวประภาพร สังข์เจริญ

ผู้ประสานงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวจีรภัทร จัดนอก

ผู้ประสานงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และงานแนะแนวรับสมัคร

นายชูชาติ หุตะเจริญ

ที่ปรึกษางานวิชาการและประกันคุณภาพ

นางปิยนุช พูลทรัพย์

ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย

MR.PETER NOEL EVANS

ที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ