เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

คณะกรรมการบริหารดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ (ประธานกรรมการบริหาร)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปริญญาโท : จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครฯ

ปริญญาเอก : DMS.Doctor of Management Science จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์


อ.ไชยยศ ตันประภัสร์ (กรรมการผู้จัดการ)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกลระบบโรงงาน มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโท : จบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดร.สุชีลา ตันประภัสร์ (กรรมการ/ที่ปรึกษา)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : Doctor of Management Scient จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์

ปริญญาโท : สาขาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปริญญาตรี : สาขาการประถมศึกษาและแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสนรศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น (กรรมการ/ที่ปรึกษา)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : Ed.D. Curriculum & Instruction (Science Education) จาก University of Northern Colorado,U.S.A.

ปริญญาโท : M.A. Curriculum & Instruction (Elementary Education) จาก University of Northern Colorado, U.S.A

ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. สาขา ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนดร.กิตติศักดิ์ ศรีชวนะ (กรรมการ)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : DMS. สาขา Management Science จาก Technological University Of The Philippines

ปริญญาโท : กศ.ม. สาขา การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี : กศ.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนดร.วรรณา ตันประภัสร์ (กรรมการ)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : คอ.ด. สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท : คอ.ม. สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ปริญญาตรี : กศ.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนดร.ชลกร ตันประภัสร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(Ph.D)สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท : สาขาบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย แม็คไควลี (Macquarie University)ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาตรี : สาขาบัญชีบัณฑิต เอกสารสนเทศทางการบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นางสาว สุจิตรา ตันประภัสร์ (กรรมการ)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : บธ.บ. สาขา บัญชี จาก Assumption University


นายชยนันท์ ตันประภัสร์ (กรรมการ)


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี : อส.บ. สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี