เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

วิสัยทัศน์ & พันธกิจปรัชญาโรงเรียน

มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


วิสัยทัศน์ (Vision) ระดับปฐมวัย

ภายในปี 2568 โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรีแผนกปฐมวัย พัฒนาเป็นสถานศึกษาคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ


วิสัยทัศน์ (Vision) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภายในปี 2568 โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี เป็นโรงเรียนคุณภาพ ส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะการคิด สู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคล้องกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ี

6. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ