เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) (IEC)

Intensive English & Chinese Program : IEC
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทํางาน เป็นทีมด้วย STEM/STEAM Education
 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • ส่งเสริมในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่เรียน
 • ส่งเสริมความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)
 • จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 • การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning )
 • ส่งเสริมโครงงานอาชีพ และทักษะอาชีพ

 • #Intensive English & Chinese Program : IEC
 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • เสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ
 • เรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools) เช่น English Discoveries ,Coding by Scratch ,Micro:bit
 • การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ
 • STEM/STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) (IEP)

Intensive English Program : IEP
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทำงาน เป็นทีมด้วย STEM/STEAM Education
 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • ส่งเสริมในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่เรียน
 • ส่งเสริมความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)
 • จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 • การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
 • ส่งเสริมโครงงานอาชีพ และทักษะอาชีพ

 • #Intensive English Program : IEP
 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • เรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools) เช่น English Discoveries ,Coding by Scratch , Micro:bit
 • การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ
 • STEM/STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์


ข้อมูลหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา เพิ่มเติม

http://online.anyflip.com/ejmej/fgyl/