เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) (MEC)

English & Chinese Program: MEC
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมด้วย STEM/STEAM Education
 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)
 • จัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning)
 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Approach)

 • #Mini English & Chinese Program: MEC
 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • เสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ORIGO MATHS คณิต คิดสนุก หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ตลอดจนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 • 1. ตัวอย่างวิดีโอ ORIGO MATHS
 • STEM/STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์
 • Project Approach มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
 • เรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools) เช่น Coding by Scratch and Micro:bit

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) (IEP)

Intensive English Program : IEP
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมด้วย STEM/STEAM Education
 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)
 • จัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning)
 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Approach)

 • #Intensive English Program: IEP
 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • ORIGO MATHS คณิต คิดสนุก หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ตลอดจนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 • 1. ตัวอย่างวิดีโอ ORIGO MATHS
 • STEM/STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์
 • Project Approach มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
 • เรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools) เช่น Coding by Scratch and Micro:bit


ข้อมูลหลักสูตร ระดับประถมศึกษา เพิ่มเติม

https://anyflip.com/ejmej/quie/