เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

หลักสูตรปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ระดับปฐมวัย Kindergarten 1

Exclusive English Program (EEP)
(หลักสูตรพิเศษ 3 ภาษา เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)
 • เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมบูรณาการเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใช้หลักสูตรมาตรฐานนานาชาติจากออสเตรเลีย International Curriculum: ORIGO Education and HOPE Australia
 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Approach)
 • จัดประสบการณ์โดยครูต่างชาติ 20 คาบ/ สัปดาห์ English/ Math/ Science/ Integrated Routine Activities
 • เสริมภาษาจีน 2 คาบ/ สัปดาห์
 • ครูต่างชาติและครูไทยประจำชั้น พร้อมพี่เลี้ยงประจำห้อง

 • #Exclusive English Program (EEP)
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • เรียนรู้ภาษา และวัฒนะธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ เเละสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ORIGO MATHS คณิต คิดสนุก หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตียเลีย ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ตลอดจนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 • HOPE Australia สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยที่ผนวกศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น Multiple Intelligence PBL และ Thinking Skills เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความรู้รอบด้านให้กับนักเรียน
 • STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์
 • High Scope การเรียนรู้รูปแบบลงมือกระทำ เพื่อส่งเสริมการคิดริเริ่มผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เก่งคิด พินิจรอบคอบ สื่อสารเชิงบวก
 • Project Approach มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
 • เรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย เตรียมพร้อมต่อการเติบโตในยุคศตวรรษที่ 21

หลักสูตรปีการศึกษา 2566

ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2-3) (MEC)

Mini English & Chinese Program : MEC
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทำงาน เป็นทีมด้วย STEM/STEAM Education
 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา
 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Approach)
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Thinking Skill)
 • จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 • การจัดการเรียนรู้แบบ High Scope เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

 • #Mini English & Chinese Program : MEC
 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • เสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ เเละสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ORIGO MATHS คณิต คิดสนุก หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตียเลีย ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ตลอดจนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างวิดีโอ ORIGO MATHS
 • STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์
 • High Scope การเรียนรู้รูปแบบลงมือกระทำ เพื่อส่งเสริมการคิดริเริ่มผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เก่งคิด พินิจรอบคอบ สื่อสารเชิงบวก
 • Project Approach มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
 • เรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย เตรียมพร้อมต่อการเติบโตในยุคศตวรรษที่ 21

หลักสูตรปีการศึกษา 2566

ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2-3) (IEP)

Intensive English Program: IEP
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทำงาน เป็นทีมด้วย STEM/STEAM Education
 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา
 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Approach)
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Thinking Skill)
 • จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 • การจัดการเรียนรู้แบบ High Scope เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

 • #Intensive English Program: IEP
 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • ORIGO MATHS คณิต คิดสนุก หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตียเลีย ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ตลอดจนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างวิดีโอ ORIGO MATHS ตัวอย่างวิดีโอ ORIGO MATHS
 • STEAM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์
 • High Scope การเรียนรู้รูปแบบลงมือกระทำ เพื่อส่งเสริมการคิดริเริ่มผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เก่งคิด พินิจรอบคอบ สื่อสารเชิงบวก
 • Project Approach มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว