Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

Sat : 08.30 am - 02.30 pm.

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

80/90 Village No. 3, Samet, Mueang, Chonburi 20000

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 ที่เป็นเพียงทุ่งนาและดงตาลได้ถูกสร้างเป็นโรงเรียนก่อตั้งโดยคุณชิตและคุณพะเยาว์ ตันประภัสร์ บุพการีของคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์คือให้บุตรหลานได้ใช้ความรู้ ความสามารถอำนวยประโยชน์และพัฒนาสังคม เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกปี 2511 โดยมี ดร. อุไรวรรณ ตันประภัสร์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี 2513 มีการก่อสร้างอาคารเรียน ที่สมบูรณ์หลังแรกและเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรเป็นเวลายาวนานถึง 50 ปีและปัจจุบันได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เป็นห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของภาคตะวันออก เพื่อรองรับการบริการชุมชน และปัจจุบันโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก

จากอดีตสู่ก้าวต่อไป

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่หลากหลาย ใช้หลักพหุปัญญาที่มีความเชื่อว่า เด็กแต่คนมีศักยภาพในด้านต่าง ๆทีแตกต่างกัน โรงเรียนประภัสสรวิทยา มีความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โรงเรียนเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและทุกคนรู้สึกมีคุณค่า โรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับชั้น ได้แก่ อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษาโดยผสมผสานหลักสูตรมาตรฐานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการใช้ชีวิตและทำงานในอนาคต ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ได้อย่างมั่นคงพร้อมเป็นผู้นำตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่นวัตกรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน


พ.ศ 2565

ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทในภาคตะวันออกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายหลักสูตร Intensive English Program : IEP ในระดับชั้น อนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและคาดหวังภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จะมีการปรับรูปแบบหลักสูตร Intensive English Program : IEP เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน ได้ครบทุกระดับชั้นนอกเหนือจากการจัดการศึกษาหลักสูตร MEC (Mini English Chinese Program) ในระดับชั้นประถมศึกษา และ IEC (Intensive English Chinese Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา


พ.ศ 2564

ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทในภาคตะวันออกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายหลักสูตร Intensive English Program : IEP ในระดับชั้น อนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและคาดหวังภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จะมีการปรับรูปแบบหลักสูตร Intensive English Program : IEP เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน ได้ครบทุกระดับชั้นนอกเหนือจากการจัดการศึกษาหลักสูตร MEC (Mini English Chinese Program) ในระดับชั้นประถมศึกษา และ IEC (Intensive English Chinese Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

พ.ศ 2563

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประภัสสรวิทยาได้พัฒนาหลักสูตร MEC (Mini English Chinese Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 6 ห้องเรียน และได้ปรับหลักสูตร IEC (Intensive English Chinese Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ห้อง มีการเปิดหลักสูตร Intensive English Program : IEP ในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งการจัดสร้างอาคารประภัสสร เป็นอาคารโดมอเนกประสงค์ ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน


พ.ศ 2562 | ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนประภัสสรวิทยา

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประจำปี 2562 ขบวนแห่เทียนพรรษา จัดโดยสมาคมยุวพุทธ จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ทำความร่วมมือโครงการพัฒนา เครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี และโรงเรียน Da Feng Che, Wifort หลิวโจ ประเทศจีน โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี และ DON MARIANO MARCOS MEMORIAL STATE UNIVERSITY,PHLIPPINES (DMMMSU) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


พ.ศ 2561

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ว่า เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


พ.ศ 2560

โรงเรียนเริ่มมีการใช้อาคารเรียนหลังใหม่เป็นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีห้องเรียนหลักสูตร MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ห้อง หลักสูตร IEC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับตราพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561-2563 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


พ.ศ 2559

โรงเรียนได้ขยายปรับปรุงพื้นที่โดยเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ห้องเรียนหลักสูตร MEP และ IEC ห้องสมุดทันสมัย 2 ชั้น ภายในแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและทักษะการศึกษาเรียนรู้ เช่น Kids โซน โซนคอมพิวเตอร์ โซนภาพยนตร์ โซนห้องประชุม ภายในอาคารมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอิเล็กโทน ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาฑิต นาฎศิลป์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาจีน ห้องปฏิบัติงานช่าง ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ห้องประชุมโปรเจ็คสตูดิโอ รวมทั้งสำนักงานธุรการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และ Student mart


พ.ศ 2558

ด.ช.กองคลัง โพธิรักษ์ ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ของการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยุวพุทธิกสมาชิกสมาคมชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการ ส่วนทางด้านการส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดภาพยนต์สั้น ในกิจกรรม Thailand ICT Youth Challenge 2015 จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล 2 ถึง 3 โครงงานเรื่อง นมมหัศจรรย์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) และได้รับรางวัลเหรียญเงิน โล่และเงินรางวัลของกรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 35 ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)


พ.ศ 2557

รางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ของการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งยุวพุทธิกสมาชิกสมาคมชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการส่วนทางด้านการส่งเสริมวิชาการกับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “เขย่าเพื่อเปลี่ยน” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์วิทนาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นปี 2557 โรงเรียนสูญเสียท่านอาจารย์อาวุโสงานธุรการ – การเงิน อาจารย์ทัศนีย์ บำรุงราษฎร์ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557


พ.ศ 2556

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คือการปรับภูมิทัศน์รูปโฉมใหม่ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 ได้แก่ การเริ่มใช้โรงอาหารใหม่ทันสมัยในปีนี้ก่อน,การปรับแต่งอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา (อาคาร 8) ปูกระเบื้องพื้นห้อง,ทางเดิน,ม้านั่ง,บันได ให้สะอาดสวยงามยิ่งขึ้น เป็นต้น


พ.ศ 2555

ปีนี้โรงเรียนสูญเสียกรรมการบริหารโรงเรียน รศ.ดร.โชติ เพชรชื่น ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยโรคมะเร็งร้าย ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 นับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ


พ.ศ 2554

ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาทุกระดับรอบสามและได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


พ.ศ 2551

ปรับปรุงอาคารอนุบาลโดยสร้างอาคารเตรียมอนุบาลหลังใหม่ โรงอาหารและปรับปรุงอาคารเรียนเก่าให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเริ่มใช้หลักสูตรสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น และในปีเดียวกันโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยกระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ 2549

ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม, สระว่ายน้ำ และเครื่องแบบ และได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบสอง โดย สมศ. เป็นรุ่นแรก และผ่านเกณฑ์ประเมินทุกมาตรฐาน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมโครงการวิจัยทดลองรูปแบบการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษา (สกศ.)


พ.ศ 2543

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2543 โรงเรียนรับการตรวจสอบคุณภาพ และผ่านการประเมินทุกระดับชั้นได้รับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ 2527

ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพได้สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้าน อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีขึ้น เพื่อรองรับนักเรียน ม.3 และในขณะเดียวกัน นักเรียน ม.ปลาย เริ่มน้อยลง พร้อมทั่งทดลองใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533


พ.ศ 2524

เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมห้องเรียนทั้งหมด 52 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ม.4 - ม.6)


พ.ศ. 2511 ปีก่อตั้ง

คุณชิตและคุณพะเยาว์ ตันประภัสร์ บุพการีของคณะผู้บริหาร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุตรหลานได้ใช้ความรู้ ความสามารถมาอำนวยประโยชน์และพัฒนาสังคม เปิดทำการสอนตั้งระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียน 152 คน มีอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 1)บนเนื้อที่ 9ไร่ 85 ตารางวา พศ. 2512 - 2516 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นลำดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้สร้างอาคารเพิ่ม 2 หลัง อาคาร 7 อาคารอนุบาล และต่อเติมอาคาร 1 เป็น 3 ชั้น รวม 26 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 จากหลักสูตรเดิม (ป.7 - ม.ศ.3) เป็น (ป.6 - ม.3)