Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

Sat : 08.30 am - 02.30 pm.

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

80/90 Village No. 3, Samet, Mueang, Chonburi 20000

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

กล้องวงจรปิดตลอด 24 ช.ม.


  • มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามประตูทางเข้า อาคารต่าง ๆ และแผนกอนุบาล ซึ่งจะมีการบันทึกภาพตลอด 24 ชม. และมีเจ้าหน้าทีคอยเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด ณ เวลาจริง และย้อนหลัง