Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

Sat : 08.30 am - 02.30 pm.

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

80/90 Village No. 3, Samet, Mueang, Chonburi 20000

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


  • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเวลาเร่งด่วนเช่น ในช่วงเช้าเวลามาเรียน และช่วงเวลาเลิกเรียน เพื่อให้การจราจรทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้รถใช้ถนน