Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

Sat : 08.30 am - 02.30 pm.

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

80/90 Village No. 3, Samet, Mueang, Chonburi 20000

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

บริการ WiFi Hotspot ทุกอาคาร


  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเรียนในด้านต่าง ๆ และค้นคว้าของนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบริการ Wi-fi Free ให้กับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรทุกคน