ผลงานครูและโรงเรียน


ลำดับ
ชื่อ
วัน-เดือน-ปี
รายละเอียด
1 ครูดีศรีเอกชน ปี2562 28 ม.ค. 2562
2 ประกาศเกียรติคุณบุคลากร 21 พ.ย. 2561
3 รางวัลรองชนะเลิศแห่เทียนพรรษา 17 ก.ย. 2561
4 โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรฯ 14 ก.ย. 2561
5 โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน 28 ส.ค. 2561
6 โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา 19 ม.ค. 2561
7 งานวันครูดีศรีเอกชน ศตวรรษที่ 21 22 ม.ค. 2561
8 รางวัลคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลคุณครูผู้สอนดีเด่นและรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 18 ม.ค. 2559
9 เชิดชูเกียรติครูเอกชน ในงานวันครู "ครูไทยสู่อาเซี่ยน" 10 ก.พ. 2558
10 งานวันครู "ครูดีศรีแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2558 19 ม.ค. 2558
11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดรถแห่เทียนประจำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 18 ก.ค. 2557
12 คณะครู คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล Sci Box ในโครงการอบรมครูผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ช 11 เม.ย. 2557
13 รางวัลครูดีศรีเอกชล จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 20 มี.ค. 2556
14 โรงเรียนประภัสสรได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อประกาศยกย่องเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู้ผู้สอน 20 มี.ค. 2556
15 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี 20 มี.ค. 2556
16 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556 20 มี.ค. 2556
17 ครูดีศรีเอกชน ปี56 20 มี.ค. 2556