ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ (ประธานกรรมการบริหาร)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2503 : โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง

ปี พ.ศ. 2507 : จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปี พ.ศ. 2537 : จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครฯ

ปี พ.ศ. 2545 : จบปริญญาเอก DMS.Doctor of Management Science จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์


อ.ไชยยศ ตันประภัสร์ (กรรมการผู้จัดการ)

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกลระบบโรงงาน มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

ระดับปริญญาโท : จบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ดร.สุชีลา ตันประภัสร์ (ที่ปรึกษา)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : Doctor of Management Scient จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์

ปริญญาโท : สาขาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปริญญาตรี : สาขาการประถมศึกษาและแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน


รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น (ที่ปรึกษา)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2519 : จบปริญญาเอก Doctor of Education สาขา Curriculum and Instruction วิชาเอก Science Education จาก University of Northern Colorado ,ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2517 : จบปริญญาโท สาขา Curriculum and Instruction วิชาเอก Education จาก University of Northern Colorado ,ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2511 : จบปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเอกฟิสิกส์-คณิณศาสตร์ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน


ดร.ชลกร ตันประภัสร์ (ผู้อำนวยการ)

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(Ph.D)สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาโท : สาขาบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย แม็คไควลี (Macquarie University)ประเทศออสเตรเลีย

ระดับปริญญาตรี : สาขาบัญชีบัณฑิต เอกสารสนเทศทางการบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย