ระดับเตรียมอนุบาล (1.5–3 ปี) Multi Language Pre-kindergarten (MLP)


 • ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ควบคู่ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 • Phonics for Kids / Songs and Games / Story-Based Learning

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และภาวะผู้นำ ควบคู่กับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 • พัฒนาความคิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับโครงการบ้านวิทยาศาสตน์น้อย


ระดับอนุบาล (3–6 ปี)


 • ดูแลอบอุ่น ใส่ใจ ใกล้ชิด เหมือนบ้านหลังที่ 2

 • ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

 • พัฒนาเด็กเป็นองค์รวม พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวัน ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิต และภาวะผู้นํา

 • เรียนรู้แบบโครงการและห้องเรียนธรรมชาติ


โปรแกรมส่งเสริม 3 ภาษา (Mini English & Chinese Programa : MEC)


 • เพิ่มการฝึกฝนใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนมากกว่า กับครูต่างชาติทุกวัน

 • บูรณาการภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Integrated English in Math and Science)

 • เสริมการเรียนรู้ภาษา ควบคู่กับวัฒนธรรม เพื่อความพร้อมในการเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21

 • English & Chinese Leaders ส่งเสริมศักยภาพทางภาษา ความกล้าแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์

 • STEM Education for Kids พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบ เทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา


 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทํางานเป็นทีมด้วย STEM Education

 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา

 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 • จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning


โปรแกรมส่งเสริม 3 ภาษา (Mini English & Chinese Program : MEC)


 • เพิ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 • เสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ

 • STEM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษา


 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทํางานเป็นทีมด้วย STEM Education

 • ส่งเสริมสิ่งที่ชอบ ชอบสิ่งที่เรียน

 • หลากหลายกิจกรรมสร้างความคิด

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใกล้ชิด

 • ส่งเสริมโครงงานอาชีพ และทักษะอาชีพ


โปรแกรมส่งเสริม 3 ภาษา (Intensive English & Chinese Program : IEC)


 • เป็นหลักสูตรเน้นความสามารถภาษาอังกฤษและเสริมภาษาจีน ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูชาวต่างชาติ เพิ่มเป็น 10 คาบ/สัปดาห์ (ภาษาอังกฤษ 8 คาบ และภาษาจีน 2 คาบ)

 • มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในระดับต่อไป และการประกอบอาชีพในอนาคต

 • เรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools) เช่น English Mate ,Coding by Scratch ,Micro:bit

 • ส่งเสริมภาวะผู้นํา และทักษะอาชีพ สู่ความพร้อมการเป็นพลโลก (21* Century Skills)