อบรมเชิงปฏิบัติการครูกศน.ภาคตะวันออก


โรงเรียนประภัสสรวิทยา เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาสมทบและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทาง สสวท. ได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครูกศน. ภาคตะวันออก ในโครงการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ชลกร ตันประภัสร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา และทีมงาน เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้