ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนประภัสสรวิทยาตามแนวทางของ สสวท. ร่วมกิจกรรม STEM EDUCATION


การอบรมผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนตามแนวทาง สสวท. ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2558 ณ ทรัพย์เจริญ กรีนแลนด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ภาพกิจกรรมการให้ความรู้โดยร่วมเป็นวิทยากรกับ สสวท.