อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน


รูปทั้งหมด
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 คณะครูเข้ารับการอบรมการใช้ Tablet เบื้องต้น การใช้ Google dive , docs การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (E-form) และโปรแกรมการสร้างสื่อ แอปพิเคชั่น Inventor เพื่อให้ครูได้นำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป