Work-Based
Education Management
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี
กิจกรรม
ทักษะอาชีพ ช่างคอมพิวเตอร์
27-7-2559
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์       
ทักษะอาชีพ ช่างยนต์
27-7-2559
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับกลไกลของเครื่องยนต์   
ทักษะอาชีพ ช่างไฟฟ้า
27-7-2559
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
วิศวกรน้อย
19-1-2559
 ได้พานักเรียนดูงานก่อสร้าง และพูดคุยกับวิศวกรร การสร้างตึกต้องมีการเตรียมงาน และขั้นตอนอะไรบ้าง พร้อมกับไปดูสถานที่จริงในการสร้างตึก และอยู่ในความดูแลขอครู และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูงานทักษะอาชีพ
19-1-2559
     เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพต่าง ๆ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
โครงการไข่เข็ม ไข่ระเบิด
18-1-2558
นักเรียนได้เรียนรู้การทำไข่เค็ม พร้อมทักเพิ่มทักษะโดนการขายจริง และการนำไข่เค็มไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู
อ่านต่อทั้งหมด