ร่วมงานกับเรา
                    โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นครู บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
                    ซึ่งทางโรงเรียนประภัสสรวิทยามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ต้องการที่จะร่วมงานกับเรา และหวังว่าทุกท่านจะประทับใจที่ได้ร่วมงานกับการต้อนรับอย่างอุุ่่นเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
                    หากทานสนใจตำแหน่งทีเปิดดรับสมัครสามารถเข้ามาสมัครด้วยตัวเองสำนักงานอำนวยการของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ครูผู้สอนสาขาปฐมวัย (อนุบาล)
- ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
- ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
- ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
- เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
- ครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย (อนุบาล)
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ - บรรณารักษ์