สาระน่ารู้         วิทยาศาสตร์    

โครงงานพัดลมมือถือ
วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ เมื่อนำไปขายจะมีราคาถูก บางประเภทถูกนำไปทิ้งเนื่องจากไม่มีมูลค่าก่อให้เกิดขยะ ดังนั้นการนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้เพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดปริมาณขยะ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

การสร้างพัดลมมือถือเป็นกิจกรรมการสร้างของเล่นและของใช้โดยการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาประดิษฐ์   โดยนำกระบวนการเทคโนโลยี เข้ามาเป็นแนวทางการปฎิบัติ ซึ่งมีดังนี้ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฎิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ประเมินผล การออกแบบโดยใช้ภาพร่าง 2 มิติ
วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างตัวพัดลม โดยนำขวดพลาสติกขนาดเล็กมาสร้าง ส่วนวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างใบพัด สามารถนำวัสดุอุปกรณ์เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด, กระดาษแข็ง, พลาสติก  มาประยุกต์ใช้  การออกแบบจำนวนและรูปทรงต่าง ๆ ของใบพัดซึ่งจะมีผลต่อความเย็น  รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
       การวัดความยาวของเชือก จะใช้หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร และประเภทของเชือกแบบต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และแรงเสียดทานต่างกัน  ออกแบบใช้วัสดุที่เหมาะสมและตามวัตถุประสงค์