โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

เข้าค่ายลูกเสือ

ในวันที่ 5-6 มกราคม 2560 ทางโรงเ่รียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือตามทักษะกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีวินัย สามารถจัดการตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม โดยกำหนดให้ลูกเสือเข้าค่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้จัดค่ายกลางวันให้ลูกเสือได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือรวมถึงการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ดูรูปทั้งหมด