โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)

พี่ประถม มาสอนน้องอนุบาลทำกิจกรรมบูรณาการด้านทักษะการสังเกต ตั้งคำถาม ออกแบบ ทำสิ่งประดิษฐ์ รถของเล่นพลังลม (สะเต็มศึกษา)
ในกิจกรรมผู้นำทำดี นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้นำจิตอาสา ฝึกการถ่ายทอดความคิด ตั้งคำถามน้องๆ ความเสียสละช่วยเหลือน้อง ๆ
และน้องอนุบาลได้พัฒนาทักษะการคิด แก้ปัญหา ออกแบบชิ้นงานรถของเล่น ให้สามารถแล่นได้เร็วและไกลโดยใช้พลังลม
สนุกสนานพร้อมสาระ พัฒนาทักษะชีวิต และความสามัคคีด้วยค่ะ
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่