โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

โครงการ “Smashed วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “Smashed วัยใสไกลแอลกอฮอล์”
รณรงค์ยับยั้งนักดื่มก่อนวัยผ่านกิจกรรมละครการเรียนรู้แสนสนุก

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) และมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)
จัดโครงการละครประเด็นศึกษา ‘Smashed วัยใสไกลแอลกอฮอล์’
กิจกรรมละครเชิงสร้างสรรค์เพื่อยับยั้งวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์
สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนำนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าอบรม
ได้รับกระแสตอบรับ ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่