โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เชิญชวนศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปี
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.50 น. - 11.00 น.
โดยเริ่มจากทำบุญตักบาตรอาหารแห้งร่วมกัน
ก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูในเวลาต่อมา

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ
แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง