โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคมค 2560
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ยาวประจำเดือน
โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในการสวดมนต์ครั้งนี้
เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัย หน้าที่ของชาวพุทธ และเป็นการฝึกจิตใจให้สงบ ให้มีสมาธิ
.
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่