โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -11.00 น. โดยประมาณ แผนกชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา
โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักหน้าที่ชาวพุทธ
ส่งเสริมให้รู้จักการใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
.

.

>>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่