โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

โครงการวัยใสรู้ทัน การป้องกันการตั้งครรภ์
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการวัยใสรู้ทัน ทักษะชีวิตเรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมราชาวดี ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560