โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.สุชีลา ตันประภัสร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด และนักเรียนที่ได้ชนะการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดคัดลายมือไทย การแข่งขันตอบคำถามปัญหาสารานุกรมไทย ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา