มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ประเด็นการพิจารณา
๑) การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
๒) การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ๑๐ประการ
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นการพิจารณา
๑) การมีพัฒนาการทางร่างกายและการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒) การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
ประเด็นการพิจารณา
๑) การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
๒) การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
๓) การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรคป้องกันภัยต่างๆรวมทั้งปัญหาทางเพศ

อ่านต่อทั้งหมดคลิ๊ก