ประวัติโรงเรียน
พ.ศ. 2511 ปีก่อตั้ง
          คุณชิตและคุณพะเยาว์ ตันประภัสร์ บุพการีของคณะผู้บริหาร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุตรหลานได้ใช้ความรู้ ความสามารถมาอำนวยประโยช์และพัฒนาสังคม เปิดทำการสอนตั้งระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียน 152 คน มีอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 1)บนเนื้อที่ 9ไร่ 85 ตารางวา พศ. 2512 - 2516 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นลำดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้สร้างอาคารเพิ่ม 2 หลัง อาคาร 7 อาคารอนุบาล และต่อเติมอาคาร 1 เป็น 3 ชั้น รวม 26 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 จากหลักสูตรเดิม (ป.7 - ม.ศ.3) เป็น (ป.6 - ม.3)

พ.ศ. 2524 ขยายชั้นเรียน
          เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมห้องเรียนทั้งหมด 52 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ม.4 - ม.6)

พ.ศ. 2527 -2533 ก่อตั้งโรงเรียนสายอาชีวศึกษา
          ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพได้สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้าน อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีขึ้น เพื่อรองรับนักเรียน ม.3 และในขณะเดียวกัน นักเรียน ม.ปลาย เริ่มน้อยลง พร้อมทั่งทดลองใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533

พ.ศ. 2534 -2536 พัฒนาเทคโนโลยี - ระบบบริหาร
          จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 2 ห้องและแต่งตั้งนางสาวสุชีลา ตันประภัสร์ เป็นครูใหญ่แทนนางสาววรรณา ตันประภัสร์ ซึ่งย้ายไปบริหารงานในสายอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2537 - 2540 สถานศึกษา - ครูดีเด่นคุรุสภา
          ได้รับรางรัลชนะเลิศโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมขนาดเล็กของจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนของเขตการศึกษา 12 ผลได้รับรางรัลชมเชย ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา สาขาครูผู้สอนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2541 - 2542 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
          จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2541 - 2545 แทนธรรมนูญโรงเรียน และเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อขอรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชน
          วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2543 โรงเรียนรับการตรวจสอบคุณภาพ และผ่านการประเมินทุกระดับชั้นได้รับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2544 ครูต้นแบบ - ครูแกนนำ
          ครูผู้สอนได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ สาขาวิทยาศาสตร์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้แก่ อาจารย์ จินดา ประกอบธรรม และคณะครูทั่งหมดผ่านการประเมินเป็นครูแกนนำถึง 99% แผนกอนุบาลได้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีประกวดโรงเรียนพระราชทาน

พ.ศ. 2545 พัฒนาบุคลากร - สถานศึกษาดีเด่น
          ผู้บริหารจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ท่าน คณะครูได้รับรางวัลทุกกลุ่มสาระและสถานศึกษาดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนมัธยม ศึกษากลุ่มที่ 3 จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545 โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโดยแบ่งการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ฝ่ายวิชาการ 3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 4. ฝ่ายบริการ ซึ่งได้ผู้รับใบอนุญาตเดิมเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และปีนี้โรงเรียนได้รับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2546 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการโครงงาน นักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ 2 รางวัล ซึ่งเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธวาศราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2547 และกิจกรรมชุมนุมสมุทรศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได้จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พ.ศ. 2548 โรงเรียนครบรอบปีที่ 36 ของการก่อตั้ง
          จึงได้จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ มีชื่อว่า "อุไรวรรณวนา" สามสิบหกพรรษาประภัสสร เทคโนซ้อนสองทศวรรษจัดรังสรรค์ ร่วมใจสร้างพัฒนาสถานบัน เทอดมิ่งขวัญเจ็ดสิบสองพรรษาพระราชินี

พ.ศ 2549 - 2550
          ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม, สระว่ายน้ำ และเครื่องแบบ และได้รีบการประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบสอง โดย สมศ. เป็นรุ่นแรก และผ่านเกณฑ์ประเมินทุกมาตรฐาน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมโครงการวิจัยทดลองรูปแบบการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษา (สกศ.)

พ.ศ 2550
         โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

พ.ศ 2551
          ปรับปรุงอาคารอนุบาลโดยสร้างอาคารเตรียมอนุบาลหลังใหม่ โรงอาหารและปรับปรุงอาคารเรียนเก่าให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการจัดการ เรียนการสอนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ส่ง เสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเริ่มใช้หลักสูตรสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น และในปีเดียวกันโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยกระทรวงศึกษาธิการ