เกี่ยวกับโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ปรัชญาโรงเรียน

มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


มาตรฐานดี หมายถึง คุณภาพของปัจจัยป้อน ได้ แก่ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ครูผู้สอน สื่อโสตทัศน์ และอื่นๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพ และคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
กิจกรรมเด่น หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นส่วนสำคัญของการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
เน้นวินัย หมายถึง เน้นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการปลูกฝังความมีวินัย ซึ่งเชื่อว่าการมีวินัยในตนเองจะสามารถทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวม ทั้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน
วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมมีภาวะผู้นำ สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีภาวะผู้นำ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกความเป็นไทย และ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์

Leadership School
โรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำ
อัตลักษณ์

ภาวะผู้นำ
สัญลักษณ์

ป.ภ.ส. เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ป.ภ.ส. เขียนไขว้กันอยู่ในสามเหลี่ยมรองรองด้วยราชพฤกษ์ หมายถึง ระเบียบ วินัย ความรู้ และคุณธรรม ล้อมรอบด้วยวงกลมแสดงถึงเกียรติยศ แสงสว่างวิชาการที่มีประกายเจิดจ้าแสดงถึงความรุ่งเรืองเคียงคู่กันเสมอไป
สีประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความเป็นธรรม
สีแดง หมายถึง การต่อสู้ ที่เข้มแข็ง และอดทน
เพลงประจำโรงเรียน

สภาบันเรืองรองของถิ่นไทย             ก้องเกริกเกรียงไกรลือนามประภัสสร
ผลงานดีเกียรติศักดิ์ศรีเด่นขจร         ประภัสสรดุจนาวาวิชาการ
อันนาวาขาวแดงฝ่าแรงคลื่น             สู่จุดยืนสมสง่าศึกษาสถาน
ประภัสสรนามดำรงคงยืนนาน           แผ่ไพศาลก้องไกลในทางดี
ราชพฤกษ์สีทองเหลืองอร่าม           ทิวสนงามเปรียบจรรยาของน้องพี่
แนวมะพร้ามดุจพวกเรามีวินัยดี         อีกเฟื่องฟ้าเฟื่องทวีเกียรติทั่วกัน
ลมทะเลรื่นโรยโชยชื่                    ทุกวันคืนผองเราจำมั่น
ขาวแดงแหล่งศึกษาสถาบัน             เป็นมิ่งขวัญผองศิษย์นิจนิรันดร์


ฟังเพลงประจำโรงเรียน

ใบประเมินคุณภาพการศึกษาปี 25561. รู้วิธีการเรียนรู้ และใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. เห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพที่ดี
6. มีจิตวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา และมีทักษะในการใช้ ICT
8. มีความสามารถพิเศษ หรือมีอัจฉริยภาพแห่งตน
9. มีความรู้สากลและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง