ระดับเตรียมอนุบาล (1.5–2 ปี) English Enrichment Program (EEP)


 • เพิ่มการเรียนภาษากับครูต่างชาติทุกวัน

 • Phonics for Kids

 • Songs and Games

 • Story-Based Learning


ระดับอนุบาล


 • ดูแลอบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่ 2

 • พัฒนาการสมวัยด้วย ( Brain Based Learning )

 • ส่งเสริมแววความสามารถด้วยกิจกรรมหลากหลาย

 • พัฒนาทักษะภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 • เรียนรู้แบบโครงการและห้องเรียนธรรมชาติ


หลักสูตรบูรณาการสามภาษา Kindergarten Mini English & Chinese Program (KMEC)


 • บูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม และจัดประสบการณ์ประจำวัน (Integrated English in Math and Science)

 • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ การออกเสียงที่ถูกต้อง Phonics for Kids และ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Everyday English)

 • กระตุ้น จูงใจการเรียนรู้ภาษาให้สนุกด้วยเทคนิค Story Telling, Songs, Movement and Games

 • เสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ

 • STEM Education for Kids พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบ เทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา


 • เน้นพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • พัฒนาความสามารถด้วยพหุปัญญา

 • เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


หลักสูตรส่งเสริมสามภาษา Primary Mini English & Chinese Program (PMEC)


 • เพิ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

 • เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยหลักสูตรจาก Oxford University ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 • เสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สามอย่างเป็นธรรมชาติ

 • STEM Education พัฒนาสมรรถนะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สู่งานอาชีพ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษา


 • เรียนสิ่งที่ชอบ ชอบสิ่งที่เรียน

 • หลากหลายกิจกรรมสร้างความคิด

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง

 • ส่งเสริมโครงงานอาชีพ


Intensive English & Chinese Program (IEC)


 • เป็นหลักสูตรเน้นความสามารถภาษาอังกฤษและเสริมภาษาจีน ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูชาวต่างชาติ เพิ่มเป็น 10 คาบ/สัปดาห์ (ภาษาอังกฤษ 8 คาบ และภาษาจีน 2 คาบ)

 • มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในระดับต่อไป และการประกอบอาชีพในอนาคต

 • เรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools)

 • ระบบการทดสอบมาตรฐานสากล (Oxford Young Learners Placement Test)