อาคารศูนย์การเรียนรู้ 50 ปีห้องสมุดแผนกอนุบาลห้องศิลปะห้อง STEM CENTERห้อง Computerห้อง Lab วิทยาศาสตร์อาคารอเนกประสงค์หอประชุมลีลาวดีห้องนาฏศิลป์ / ห้องดนตรีไทย / ห้องดนตรีสากล