เกี่ยวกับโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี


# เอกลักษณ์

โรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำ


# สัญลักษณ์

ป.ภ.ส. เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ป.ภ.ส. เขียนไขว้กันอยู่ในสามเหลี่ยมรองด้วยราชพฤกษ์ หมายถึง ระเบียบ วินัย ความรู้ และคุณธรรม ล้อมรอบด้วยวงกลมแสดงถึงเกียรติยศ แสงสว่างวิชาการที่มีประกายเจิดจ้าแสดงถึงความรุ่งเรืองเคียงคู่กันเสมอไป


# สีประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความเป็นธรรม
สีแดง หมายถึง การต่อสู้ ที่เข้มแข็ง และอดทน


# ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษาปี 2556