เกี่ยวกับโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี


# ปรัชญาโรงเรียน

มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


# วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


# พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ คุณลักษณะนิสัยประกอบการตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเชิง พื้นที่จังหวัดชลบุรี
4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ