คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจาก Northwest Hill Side School, INC. ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน STEM


วันที่ 3-5 เดือนกรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจาก Northwest Hill Side School, INC. ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Student Exchange Program) เรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education)