เรือพลังงานไฟฟ้า ม.2


เรือพลังงานไฟฟ้า..กิจกรรมสะเต็มศึกษา นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม..สนุกด้วยนะคร้าบ