STEM กิจกรรมต่อบล็อกอิสระตามแบบคนและ ต่อตามแบบผู้ชายผู้หญิง


กิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มของ นักเรียนชั้น อนุบาล 3
หน่วยที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา STEM

กิจกรรมต่อบล็อกอิสระตามแบบคนและ ต่อตามแบบผู้ชายผู้หญิง STEM
S การสังเกตจำแนกลักษณะของคนที่ตนเองต่อบล็อก อ้วนผอม สูงเตี้ย
T ใช้บล็อกไม้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
E ออกแบบสร้างสรรค์ต่อไม้บล็อกตามจินตานาการและตามแบบ
M การเรียงลำดับสูง เตี้ย และการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต

ดูรุปอื่นทั้งหมด