STEM สะพานกระดาษ ป.1


ครูได้จัดกิจกรรมสะเต็ม (STEM) ของนักเรียนชั้นป.1 ให้นักเรียนออกแบบ สะพานกระดาษ โดยนำกระดาษ A4 หรือกระดาษรียูส นำมาม้วนๆ ให้เป็นรอหยัก เพื่อให้นักเรียนทดลองนำสิ่งของมาวางให้สะพานมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักของได้มากที่สุด ให้นักเรียนำด้ใช้หลักการ มี 3 ขั้นตอน 
1.หลักการการสร้างสะพาน 
2.รูปร่างของการพับกระดาษแต่ละแบบมีผลต่อความแข็งแรงของสะพานยังไง
3.ทำไมทรงกระบอกจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุด (ยิ่งม้วนเป็นทรงกระบอกให้เเน่นที่สุดยิ่งรับน้ำหนักได้มาก)