STEM รถพลังลม ป.3


ครูได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้ ประดิษฐ์ "รถพลังงานลม"  เป็นแรงดันอากาศจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
รถประดิษฐ์ของนักเรียน จึงใช้พลังการขับเคลื่อนจากแรงดันอากาศ การเคลื่อนที่ของวัตถุจะอยู่ในทิศทาง
การเคลื่อนที่ของอากาศที่ปล่อยออกมา