STEM นั่งร้านจอมพลัง ป.4


ภาพบรรยากาศของ กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม (STEM) นักเรียนได้ความรู้ และความสนุกสนานกับกิจกรรม ให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ STEM ครบทุกตัวเลย