STEM เรือป็อกแป๊ก ม.1


ครูได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนชั้นม.1 ได้ประดิษฐ์และออกแบบ เรือพลังไอน้ำ ให้นักเรียนออกแบบ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้
ที่หาได้จากใกล้ๆตัว เช่น กระป๋อง น้ำอัดลม หรือ ขวดพลาสติก และอื่นๆ เมื่อประดิษฐ์เสร็จ จะนำเรือพลังไอน้ำของนักเรียน
แต่ละกลุ่ม นำเรือออกมาทดลอง ให้ลอยน้ำ

ดูรูปอื่นทั้งหมด