STEM หอคอย ป.1


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "หอคอย" ให้นักเรียนออกแบบ ตามความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน เพื่อให้หอคอย เกิดความสมดุลมากที่สุด