STEM ทอดสะพานรัก ม.2


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "ทอดสะพานรัก"
ให้นักเรียนช่วยกันออกแบบ สรา้งสะพาน ที่สรา้งมาจากหลอดกาแฟ เพื่อให้รับน้ำหนักของลูกปิงปอง ให้อยู่บนสะพานให้นานที่สุด