STEM เรือบรรทุกของ ป.4


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "เรือบรรทุกของ" ให้นักเรียนออกแบบเรือบรรทุก บรรจุของ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน และทดลองนำเรือที่ประดิษฐ์นำไปลอยในน้ำ