STEM เครื่องร่อนไกล ม.1


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องร่อนไกล"
ให้นักเรียนออกแบบ เครื่องร่อน ให้นักเรียนคำนวณ ออกแบบโครงสรา้งของ ส่วนปีก เครื่องร่อน ให้สัดส่วนเท่ากัน เพื่อเกิดความสมดุล ของปีกเครื่องร่อน เมื่อนำทดลองร่อน และประดิษฐ์ ตามความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน