STEM กังหันลม ป.5


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "กังหันลม"
ตามความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน