STEM โทรศัพท์แก้ว ป.3


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "โทรศัพท์แก้ว"  
ให้นักเรียนได้รู้จักกับการเดินทางของเสียง ผ่านตัวกลาง