STEM พลังงานไฟฟ้าสถิต ม.1


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "พลังงานไฟฟ้าสถิต" โดยให้นักเรียน ทำการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เพื่อเกิดไฟฟ้าสถิตย์ขึ้น