STEM จรวดวงแหวน ป.6


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "จรวดวงแหวน"  ให้นักเรียนประดิษฐ์จรวด การนำเศษวัสดุเหลือใช้ จากกระดาษและหลอดกาแฟ เพื่อสรา้งจรวด