STEM รถพลังงานลมป.1


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "รถพลังงานลม"  เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปะดิษฐ์ รถที่เกิดจากพลังงานแทนแบตเตอรี่ หรือ พลังงานไฟฟ้า และตามความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน เ